دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع همکاران محترم می رساند

 

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 که در تاریخهای 02/06 و 1397/02/07 برگزار می گردد می توانید از تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/01/22 در سامانه ثبت نام نمایند.

 

زمان نمایش کارت افراد برگزیده 1397/02/04 می باشد.

 

 

 

اطلاعیه :