دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

همکاران محترم و دانشجویان گرامی 

------------------------

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری 

آزمون كارشناسي ناپیوسته و آزمون کاردانی نظام جدید سال 1398 که در تاریخ 1398/05/11 برگزار می گردد.
از روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 تا روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 به سامانه مدیریت آزمون ها مراجعه نمایید..
اطلاعیه :