دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع همکاران محترم می رساند

 

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت که در روز جمعه مورخ 1396/10/01 برگزار می گردد می توانید از تاریخ 1396/09/21 لغایت 1396/09/22 به سامانه مدیریت برگزاری آزمون ها مراجعه نمایید.

------------------------------------

زمان دریافت کارت روز سه شنبه مورخ 1396/09/28 می باشد.

 

 

 

اطلاعیه :